Samurai Japanese Steakhouse & Sushi

Japanese Restaurant,  Teppanyaki, Sushi and Sake

Samurai Japanese Steakhouse & Sushi

Japanese Restaurant,  Teppanyaki, Sushi and Sake